search

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Utvikling nettbutikk

Sist oppdatert: 15. februar 2024

VÆR VENNLIG Å LESE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE

Disse vilkårene utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg, som enkeltperson eller på vegne av en enhet (“du,” “klienten,” eller “vår”), og (også referert til som “vi,” “oss,” eller “vår”) angående din tilgang til og bruk av tjenester. Ved å bruke tjenesten bekrefter du at du har lest, forstått, og samtykker i å være bundet av disse vilkårene. HVIS DU IKKE GODTAR ALLE DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, ER DIN BRUK AV TJENESTEN UTTRYKKELIG FORBUDT, OG DU MÅ OPPHØRE MED Å BRUKE TJENESTEN OMGÅENDE.

Ytterligere vilkår og betingelser, samt eventuelle dokumenter som periodisk kan bli publisert på vår tjeneste, er eksplisitt inkludert i denne avtalen. Vi beholder retten, etter vårt eget skjønn, til å endre disse vilkårene til enhver tid og av hvilken som helst grunn. Vi vil informere deg om eventuelle endringer i disse Vilkårene ved å revidere “Sist oppdatert”-datoen, og du fraskriver deg hermed kravet om individualiserte varsler ved hver endring. Det er ditt ansvar å regelmessig gjennomgå disse vilkårene og betingelsene for eventuelle oppdateringer. Din oppmerksomhet i denne forbindelse blir satt stor pris på.

Vi prioriterer databeskyttelse hos Moo Gruppen. Vår dedikasjon til å sikre informasjonens sikkerhet er detaljert i vår Data Processing Agreement (DPA). DPA beskriver hvordan vi samler inn, bruker og beskytter dine data i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Vennligst bekreft at du forstår.

I anerkjennelse av det gjensidige ønsket og verdien av å inngå denne kontraktsavtalen, samtykker partene herved til følgende vilkår som styrer tilbudet og mottakelsen av tjenester:

1. Bruk av tjenestene

1.1  

Klienten oppfordres til å bruke våre tjenester med nødvendig forsiktighet og bevissthet. Våre tjenester tilbys “som de er,” i størst mulig utstrekning tillatt av loven. Moo Gruppen AS gir ingen uttrykkelige eller underforståtte garantier med hensyn til tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for nøyaktighet, salgbarhet, egnethet for et spesifikt formål eller ikke-krenkelse. Videre garanterer vi ikke uavbrutt eller feilfri drift, ei heller hevder vi at tjenestene er sikre og frie for virus eller andre skadelige elementer, eller at eventuelle feil vil bli rettet. Din forståelse av disse hensynene settes stor pris på.

1.2

Moo Gruppen AS kan tidvis utføre nødvendig vedlikehold av tjenesten, noe som kan resultere i midlertidige avbrudd, forsinkelser eller feil. Det er viktig å merke seg at disse avbruddene, forsinkelsene og feilene ligger utenfor Moo Gruppen ASs kontroll og ansvar. Vi ber respektfullt om klientens forståelse og samtykke til at deres respektive innløser eller en annen kundeservicetilbyder kan kontakte dem ved behov for å yte assistanse med våre tjenester og samle nødvendig informasjon for å identifisere og korrigere feil. Din assistanse i denne saken blir høyt verdsatt.

1.3

Kunden erkjenner og godtar at formen og naturen til tjenestene som tilbys av Moo Gruppen AS kan endres uten forvarsel, så lenge tjenestene (inkludert behandling av personopplysninger av tredjeparter av Moo Gruppen AS) forblir konsistente med klausul 10. I tråd med Moo Gruppen ASs kontinuerlige forpliktelse til innovasjon, erkjenner og samtykker kunden i at Moo Gruppen AS forbeholder seg retten, etter eget skjønn og uten forvarsel til kunden, til å permanent eller midlertidig opphøre å tilby tjenestene (eller spesifikke funksjoner innen tjenestene) til kunden og brukerne uten å pådra seg noe ansvar overfor kunden eller noen tredjepart. Det er spesielt viktig å merke seg at Gruppen ikke er ansvarlig overfor kunden, brukerne eller andre tredjeparter for noen slik permanent eller midlertidig opphør av tjenester eller spesifikke funksjoner innen tjenestene. Din forståelse settes stor pris på i denne saken. Kunden erkjenner at tjenestene kan være underlagt begrensninger, forsinkelser og andre problemer som er iboende ved bruk av elektronisk kommunikasjon, og Moo Gruppen AS skal ikke være ansvarlig for eventuelle forsinkelser, leveringssvikt eller annen skade som følge av slike problemer.

2. Forbudte aktiviteter

2.1 

Kunden minnes høflig om at tilgang til og bruk av tjenestene må strengt overholde vilkårene som er spesifisert i avtalen. Det er viktig å merke seg at eventuelle forpliktelser pålagt kunden av en autorisert tredjepartsforhandler, utleier eller distributør, bør betraktes som supplerende og ikke som erstatninger for noen forpliktelser som er skissert i disse tjenestevilkårene. Din etterlevelse av disse vilkårene blir enormt verdsatt.

2.2

Kunden er forpliktet til å overholde følgende betingelser og er forbudt fra å autorisere noen tredjepart til å gjøre følgende:

(a) Å få tilgang til, eller forsøke å få tilgang til, tjenestene, eller noen av deres bestanddeler, eller relaterte systemer eller nettverk som ikke er ment for offentlig bruk, eller å bruke tjenestene til bedrageriske eller ulovlige formål.

(b) Å samle, demontere, reversere, eller på noen måte forsøke å oppdage eller avdekke kildekodene, grunnleggende konsepter eller algoritmer knyttet til noen aspekter av tjenestene, med mindre slike handlinger uttrykkelig tillates av gjeldende lov. Kunden samtykker til ikke å bruke tjenestene til å krenke andres rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter, og forstår at slike handlinger kan føre til opphør av tjenesten og rettslige skritt.

(c) Utforske, skanne eller vurdere sikkerhetssårbarhetene i tjenestene eller noen tilkoblede nettverk eller systemer, eller kompromittere sikkerheten eller autentiseringsmetodene for tjenestene eller noen tilkoblede nettverk eller systemer.

(d) Omgå, deaktivere eller unngå sikkerhetsfunksjoner eller komponenter (slik som programvare for digital rettighetsstyring eller kryptering) som er ment for å beskytte tjenestene.

(e) Å direkte eller indirekte engasjere seg i kopiering av tjenestene (eller deler av dem), unntatt for sikkerhetskopiering og arkiveringsformål; endre, oversette, eller på annen måte modifisere tjenestene (eller deler av dem); eller skape avledede verk basert på tjenestene (eller deler av dem).

(f) Å etablere internettlenker til tjenestene, eller ramme inn eller speile noen del av tjenestene, unntatt innenfor kundens intranett eller for intern bedriftsbruk.

(g) Publisering, opplasting, innleggelse, overføring, avsløring, eller distribusjon av tjenestene (eller deler av dem) i hvilket som helst format, unntatt som uttrykkelig tillatt heri.

(h) Å bruke tjenestene (eller deler av dem) via en tid-delings tjeneste, servicebyrå, nettverk, konsortium, eller andre lignende midler.

(i) Å leie ut, lease, selge, underlisensiere, overføre, eller på annen måte formidle til en tredjepart, enten ved lov eller på annen måte, kundens lisensrettigheter.

(j) Å fjerne, flytte, eller på annen måte modifisere eventuelle varsler om opphavsrett på tjenestene (eller en del av dem).

(k) Å iverksette handlinger som kan forstyrre den effektive driften av tjenestene, hindre tilgang til eller bruk av tjenestene av andre brukere, eller, etter Moo Gruppen ASs rimelige skjønn, pålegge en overdreven eller uforholdsmessig stor belastning på infrastrukturen, nettverket, eller båndbredden.

(l) Å utvikle et konkurrerende produkt eller tjeneste, eller konkurrerende produkter eller tjenester som bruker lignende konsepter, funksjoner, funksjoner eller grafikk som tjenestene, eller kopiere ideer, funksjoner eller grafikk knyttet til tjenestene.

Vi setter stor pris på din overholdelse av disse retningslinjene, som er ment å sikre integriteten og korrekt drift av våre tjenester.

2.3 

Kunden minnes respektfullt på at ved bruk av våre tjenester er han eller hun forbudt fra å laste opp, overføre, poste, eller på annen måte dele noe innhold som:

(a) Ansers for å være trakasserende, truende, uanstendig, pornografisk, ærekrenkende eller på annen måte upassende, ulovlig, eller skadelig for mindreårige; eller

(b) Bryter med en tredjeparts immaterielle rettigheter.

Vi setter pris på din hjelp til å opprettholde et lovlig og respektfullt miljø innenfor våre tjenester.

2.4 

Kunden blir høflig rådet til ikke å overføre eller lagre noen skadelige eller ondsinnede koder, filer, skript, agenter eller programmer. Dette inkluderer virus, ormer, tidsbomber, trojanske hester, og alle andre skadelige eller ondsinnede koder, filer, skript, agenter eller programmer. I samsvar med alle gjeldende lover forventes det også at kunden avstår fra å sende uønskede masse- eller duplikatmeldinger. Din ansvarlige oppførsel i denne henseende blir høyt verdsatt.

3. Kunden sitt ansvar

3.1 

Begge parter opprettholder et enkelt kontaktpunkt for å sikre effektiv og effektiv kommunikasjon. Vi er dedikert til å opprettholde denne kommunikasjonsrammen. Vi ber deg vennligst om å holde kontaktinformasjonen for ditt foretrukne kontaktpunkt oppdatert for å lette effektiv og problemfri kommunikasjon. Din samarbeid i denne saken blir høyt verdsatt.

3.2 

Med mindre annet er spesifisert, ber vi om at kunden tilveiebringer en rekke nødvendige materialer, inkludert, men ikke begrenset til, bildefiler, logoer og profilinformasjon. Det er viktig å anerkjenne at denne listen kanskje ikke inneholder alle de nødvendige materialene. Vær oppmerksom på at ekstra gebyrer kan gjelde dersom bildekvaliteten er utilstrekkelig og det kreves endring av størrelse, modifisering eller vektorisering av logo.

Videre forventer vi kundens assistanse i å gi tilgang til ulike ressurser, inkludert nåværende nettsted, domene, hosting, analyseprogrammer, sosiale medieplattformer og andre relevante medier. Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående dine påloggingsopplysninger, vennligst kontakt din utpekte rådgiver for avklaring.

Det er viktig å merke seg at forsinkelser forårsaket av kundens manglende evne til å levere den etterspurte informasjonen i tide kan påvirke prosjektets tidsplan og føre til ekstra utgifter. Din punktlighet i å levere nødvendige materialer og informasjon er høyt verdsatt fordi det bidrar til effektiviteten av våre operasjoner. Kunden er ansvarlig for å opprettholde sikkerheten til sin konto, inkludert å beskytte passord og tilgangslegitimasjon. Moo Gruppen AS er ikke ansvarlig for noe tap eller skade som oppstår fra uautorisert tilgang til kundens konto.

3.3 

Den rettidige gjennomføringen av hvert prosjekt er av største viktighet for oss. For å legge til rette for dette ber vi vennligst at kunden, som vårt utpekte kontaktpunkt, setter av dedikert tid, helst på daglig basis, for å gjennomgå fullførte oppgaver og gi tilbakemelding. Kunden må godkjenne alle leveranseprosedyrer. Det er essensielt at alle leveringsprosesser mottar kundens godkjenning.

Godkjenning anses som gyldig når kunden offisielt har godkjent en prosess, oppgave eller endring i vår prosjektstyringsprogramvare. Hvis en godkjenning ved en feiltakelse blir gitt, oppfordrer vi deg til å varsle din rådgiver umiddelbart. Vær oppmerksom på at kun vårt utpekte kontaktpunkt på din lokasjon har myndighet til å godkjenne leveringsprosesser, tilby tilbakemeldinger, og gjennomføre endringer. Eventuelle forsinkelser eller mangel på engasjement i denne forbindelse kan hindre prosjektets fremdrift og kan føre til ekstra kostnader. Din aktive deltakelse og tilbakemeldinger blir høyt verdsatt, da de betydelig bidrar til den vellykkede gjennomføringen av våre prosjekter.

3.4 

Vi råder sterkt mot å avsløre dine påloggingsopplysninger til tredjeparter for å øke sikkerheten. Vi anbefaler å lage og oppdatere passord i form av en setning som inneholder ulike tegn og symboler regelmessig. Vennligst avstå fra å manuelt anskaffe, implementere og oppdatere plugins, utvidelser og løsninger. I tilfelle du støter på feil eller mangler, vennligst kontakt vårt supportteam for assistanse i stedet for å forsøke å løse dem på egen hånd. Din grundighet i å implementere disse sikkerhetstiltakene blir enormt verdsatt.

3.5 

Som kunde er du forpliktet til å varsle oss hvis du har til hensikt å starte en kampanje eller engasjere deg i aktiviteter som vil øke trafikken til nettstedet eller nettbutikken betydelig. Dette gjør at vi kan overvåke nettstedet kontinuerlig og sikre at det alltid er tilgjengelig. Sett filstørrelsesgrenser for opplastede bilder, dokumenter og andre filtyper. Hvis du har bekymringer angående størrelsen, vennligst kontakt oss.

Opplasting av videoer til nettstedet er forbudt. Last opp videoen til en tjeneste som Vimeo eller YouTube, og deretter integrer URL-en på ditt nettsted. Reduser antallet inaktive innlegg, sider og varer. Det anbefales å utføre rutinemessig vedlikehold av infrastrukturen.

3.6 

I tilfelle en kunde oppdager feil eller identifiserer mangler i Moo Gruppen ASs produkter eller tjenester, vennligst kontakt vårt supportteam så snart som mulig. Vi er forpliktet til å tilby deg nødvendig assistanse for å effektivt håndtere problemet. Men vær oppmerksom på at eventuelle utgifter som påløper vil være i samsvar med våre gjeldende supportpriser. Vi setter pris på din raske kommunikasjon og samarbeid mens vi jobber sammen for å finne en løsning.

3.7 

Moo Gruppen AS tar ikke ansvar for brukerens egne innlegg på plattformer eller løsninger produsert av Moo Gruppen AS; forbrukeren er alene ansvarlig i denne forbindelse. Vi forbeholder oss retten til å umiddelbart avslutte kontoen din hvis støtende eller ulovlig innhold oppdages å ha blitt lastet opp, publisert eller videresendt. I tillegg kan tjenesten midlertidig suspenderes inntil det støtende innholdet er trukket tilbake. Din overholdelse av disse retningslinjene blir høyt verdsatt, da det bidrar til å opprettholde et respektfullt og lovlig miljø på våre plattformer og i våre tjenester.

3.8 

Kunden holdes ansvarlig for:

(a) å bruke og få tilgang til tjenestene i streng overensstemmelse med bestemmelsene i avtalen, som beskrevet i Moo Gruppen ASs retningslinjer, og i samsvar med alle gjeldende lover.

(b) Å sikre at alle brukere knyttet til kundens konto overholder kundens kontraktsmessige forpliktelser.

(c) Å garantere tilgjengeligheten av tilstrekkelig strøm, internettforbindelse og kommunikasjonsinfrastruktur på sine lokaler for å muliggjøre korrekt funksjon av enhetene, samt å dekke eventuelle tilknyttede ad hoc-avgifter som måtte være gjeldende. Din dedikasjon til disse ansvarsområdene blir sterkt verdsatt fordi det bidrar til effektiv drift av våre tjenester.

3.9 

I tilfelle en klient blir oppmerksom på at en bruker bryter vilkårene som er beskrevet i avtalen, ber vi vennligst om at klienten raskt iverksetter tiltak for å avslutte brukerens tilgang til tjenestene. Din raske respons i slike tilfeller blir sterkt verdsatt, da det hjelper med å opprettholde overholdelsen av vilkårene og betingelsene i vår avtale.

3.10 

Rask Feilrapportering og Løsningsprotokoll: Moo Gruppen AS prioriterer rask identifisering og rettelse av eventuelle feil eller mangler. Til dette formål benytter vi omfattende prosedyrer og overvåkingssystemer for å oppdage og løse problemer raskt. Vi forplikter oss til å adressere eventuelle feil eller utelatelser som skyldes betydelig uaktsomhet eller bevisst feilaktig oppførsel fra vår side innen en periode på 30 dager. Etter fullføring av denne perioden, hvis Moo Gruppen AS har adressert feilene og bedt om klientbekreftelse, gis det en ekstra 30-dagers frist for å rette opp eventuelle vedvarende problemer. Tekniske utfordringer kan ofte være komplekse, med rotårsaker som ikke umiddelbart er åpenbare. I situasjoner som involverer avhengighet til tredjeparter, blir tidsrammen for løsning utvidet til tre måneder. Denne forlengelsen tar høyde for potensielt behov for å utforske alternative leverandører og teste ulike løsninger, for å sikre en grundig og effektiv løsning av problemet.

Under ingen omstendigheter har kunder rett til kompensasjon for avbrudd i tjenesten, suspensjoner eller stengninger. Vi setter pris på din tålmodighet under prosessen med feilretting, ettersom slike perioder er normale og håndteres med største omhu. Din tålmodighet og samarbeid i denne saken er enormt verdsatt.

Tredjeparts serverleverandører har ansvaret for å levere våre tjenester. I tilfelle problemer eller bekymringer relatert til disse tjenesteleverandørene, må vi få tilstrekkelig tid til å undersøke og løse situasjonen, inkludert muligheten for å bytte til alternative tjenester hvis en løsning ikke er mulig.

Vær oppmerksom på at Moo Gruppen AS ikke kan holdes ansvarlig eller ansvarlig for eventuelle tilknyttede kostnader eller forpliktelser i slike situasjoner. Ditt samarbeid og tålmodighet som tillater oss å adressere og rette opp disse situasjonene effektivt blir sterkt verdsatt.

3.11 

Kunder minnes respektfullt på at det er deres ansvar å opprettholde nøyaktig og oppdatert kontaktinformasjon som nøyaktig gjenspeiler deres nåværende status. I sammenheng med Moo Gruppen ASs forbrukerforhold, følger vi strengt skriftlig kommunikasjon. Kunden er ansvarlig for å opprettholde nøyaktigheten og aktualiteten av all informasjon, inkludert Moo Gruppen ASs postadresse, utpekt kontaktperson (den personen som er autorisert til å administrere tjenester og legge inn bestillinger), e-postadresse og telefonnummer. Ditt initiativ i denne saken blir sterkt verdsatt og bidrar til vår effektive kommunikasjon.

3.12 

Kunden erkjenner og innrømmer at det tildelte lagringsområdet og antall hostede nettsteder er forhåndsbestemt. Spesielt er nettstedstrafikk, båndbredde og lagringsplass alle forhåndsbestemt. I tilfelle bruk overstiger disse forhåndsbestemte grensene, forbeholder Moo Gruppen AS seg retten til enten å belaste forbrukeren for den ekstra båndbredden eller begrense den. I slike tilfeller vil forbrukeren bli rådet til å vurdere en oppgradering til et servicenivå eller en serviceløsning som gir større kapasitet for å møte deres behov. Din forståelse og samarbeid med å følge disse vilkårene blir sterkt verdsatt, da det gjør det mulig for oss å opprettholde effektiv tjenesteleveranse.

3.13 

Kunden har ansvar for å forhindre uautorisert tilgang til deres brukernavn og passord for e-handels- eller CMS-løsningen. Moo Gruppen AS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader som påløper som følge av at en uautorisert person får tilgang til brukernavn og passord.

For å øke sikkerheten anbefaler vi på det sterkeste å implementere pålitelige beskyttelsestiltak, slik som robuste sikkerhetssystemer, flernivås autentiseringsprosedyrer og regelmessige passordendringer. I tillegg antar Moo Gruppen AS at den(e) utpekte kontaktperson(ene) har nødvendig autoritet til å overvåke tjenesteforvaltningsoppgaver som sletting, flytting og plassering av ytterligere bestillinger, som beskrevet i punkt 1. Din dedikasjon til disse sikkerhetstiltakene blir høyt verdsatt, da det bidrar til påliteligheten av våre tjenester.

3.14 

Med mindre en separat avtale er inngått med Moo Gruppen AS, er kunden utelukkende ansvarlig for å sikkerhetskopiere innholdet på sine sider. Under ingen omstendigheter er Moo Gruppen AS ansvarlig for noe tap av kundedata. Derfor anbefaler vi sterkt at forbrukere regelmessig tar sikkerhetskopi av sitt opplastede innhold. Din grundighet blir høyt verdsatt i denne sammenheng, da det bidrar til beskyttelse og bevaring av dine data.

3.15 

Kunden er ansvarlig for å innhente alle nødvendige lisenser og tillatelser. Som en del av denne avtalen forplikter kunden seg til å holde Moo Gruppen AS skadesløs mot eventuelle krav som følge av manglende oppfyllelse av denne forpliktelsen. Vi setter enormt stor pris på ditt samarbeid og din overholdelse av disse kravene.

3.16 

I tilfelle kunden velger å skaffe tjenester fra tredjepart som vi kan anbefale, er det viktig å understreke at ansvaret for disse beslutningene ligger fullt og helt hos kunden. Det er verdt å merke seg at kunden, som en bedriftsenhet, har fullt ansvar for eventuelle valg og handlinger som utføres uavhengig. Denne distinksjonen understreker kundens autonomi og beslutningsmyndighet som et selskap. Vi er forpliktet til å gi veiledning og anbefalinger, men det er kundens ansvar å utøve nødvendig aktsomhet og gjøre informerte valg som stemmer overens med deres spesifikke behov og mål.

4. Bestillinger, betaling og Tjenestetilgjengelighet

4.1 

Tjenesteutvalg og Prissetting

Som kunde er det viktig for deg å velge den mest passende planen for dine behov fra Moo Gruppen AS. For detaljert informasjon om vårt varierte utvalg av tjenesteplaner og deres tilsvarende priser, vennligst se vår prisside

4.2 

Bekreftelse og Nøyaktighet av Bestilling

En kontrakt med Moo Gruppen AS etableres kun når vi bekrefter kjøpet ditt via e-post (bestillingsbekreftelse). Det er avgjørende at du nøye gjennomgår bestillingsbekreftelsen for nøyaktighet og fullstendighet. Ved eventuelle avvik oppfordrer vi deg til å varsle oss umiddelbart. Vennligst merk at Moo Gruppen AS ikke er ansvarlig for feil eller unøyaktigheter i bestillingsprosessen. Ved å fortsette med et kjøp, godtar du å motta en e-post med detaljer for transaksjonsbekreftelse (bestillingsbekreftelsen). Vi forplikter oss til å utstede bestillingsbekreftelsen innen en rimelig periode etter avtalens initiering, absolutt før levering av eventuelle testresultater eller oppstart av tjenester. Din oppmerksomme gjennomgang og umiddelbare kommunikasjon om eventuelle avvik i bestillingsbekreftelsen er avgjørende for å sikre nøyaktig og effektiv oppfyllelse av våre avtaler.

4.3

Overholdelse av Betaling og Tilgjengelighet til Tjenester

Tidsriktig betaling for utførte tjenester er avgjørende. I tilfeller der en betaling er forfalt og forblir ubetalt etter påminnelse (purring), forbeholder Moo Gruppen AS seg retten til å iverksette nødvendige tiltak. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, å suspendere tilgangen til nettstedet, vise en melding på nettstedet som indikerer stenging eller begrenset tilgang på grunn av utestående betalinger, og å avslutte eventuelle pågående integrasjoner. Videre, hvis en klient benytter tjenester eller teknologier uten å oppfylle betalingsforpliktelser, spesielt hvis slik bruk innebærer lisensieringsaspekter eller gir tilgang til konkurrenter, forbeholder Moo Gruppen AS seg retten til å søke kompensasjon for uautorisert bruk. Det er vesentlig at kunder overholder de avtalte betalingsplanene for å opprettholde uavbrutt tilgang til våre tjenester og unngå eventuelle juridiske konsekvenser eller avbrudd i tjenesten.

Eventuell ikke-fungerende funksjonalitet på nettstedet må rapporteres til support og utgjør ingen juridisk grunn for å unnlate å betale utestående fakturaer. Det er kundens ansvar å sikre at eventuelle tekniske problemer blir adressert gjennom de riktige kanalene, og at betalingsforpliktelser opprettholdes uavhengig av slike problemer.

Kunder skal ikke drive bedrift på Moo Gruppen sin regning uten å oppfylle sine betalingsvilkår. Hvis betaling ikke foreligger innen 60 dager, og dersom en betalingsplan ikke er inngått eller overholdt, har leverandøren rett til å slette nettside, nettbutikk eller annen løsning som driftes for kunden. Dette innebærer at selv om løsningen blir slettet, skal kunden likevel betale for sine ubetalte fakturaer for å sikre at rettferdighet og ansvarlighet opprettholdes i alle våre forretningsforbindelser.

5. Domene, hosting og tredjeparts løsninger

5.1

Innholdet på tilknyttede nettsteder fra tredjeparter er utenfor Moo Gruppen AS’s evne til å kontrollere. Vi vil gjerne presisere at Moo Gruppen AS ikke garanterer, støtter eller tar ansvar for innholdet eller personvernpraksisene til disse nettstedene. Følgelig fraskriver Moo Gruppen AS seg uttrykkelig ethvert ansvar for tap eller skader som oppstår som følge av bruk eller avhengighet av innholdet, funksjonene, produktene eller tjenestene som tilbys av slike eksterne nettsteder. Det er verdt å merke seg at Moo Gruppen AS ikke vil delta i eller overvåke transaksjoner mellom klienten og tredjeparts nettsteder. Når det gjelder vår interaksjon med eksterne nettressurser, er din forståelse av disse vilkårene svært verdsatt.

5.2

Vi insisterer på at du bruker våre hostingtjenester for din løsning, da vi følger strenge krav til hosting. Hvis du har spørsmål om hostingavtalen, oppfordrer vi deg til å kontakte din utpekte kundeadvisor eller besøke Moo Gruppen AS (Kontakt oss side lenke) for mer informasjon.

5.3

Vi er dedikert til å hjelpe deg med å opprette eller koble til ditt domene. Hvis vi oppretter et domene for deg, er det viktig å merke seg at du beholder eneierskapet og alle rettighetene til domenet. Hvis du har spørsmål om dette, vennligst kontakt din kundeservicerepresentant.

5.4

Hvis Moo Gruppen AS inkluderer tredjeparts løsninger i produktet det leverer, vil vi gjerne informere klienten om at disse løsningene krever løpende vedlikehold eller oppgraderinger. Det er viktig å merke seg at arbeid knyttet til uforenlige løsninger vil betraktes som tilleggsarbeid og belastes i henhold til gjeldende priser.

5.5

Moo Gruppen AS forbeholder seg retten til å løse eventuelle tredjeparts- eller interne løsninger som ikke integreres sømløst med prosjektets infrastruktur. I slike tilfeller vil vi tilby forbrukeren muligheten til en erstatningsløsning eller en refusjon tilsvarende prisen på den opprinnelige løsningen. Det er viktig å forstå at disse kostnadene vil bli spesifisert som “tilleggsarbeid.” Din forståelse av disse retningslinjene verdsettes høyt, da det bidrar til klarhet og effektivitet i våre tjenester.

6. Eierskap og lisensiering

6.1

Moo Gruppen AS gir kunden og dens brukere en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig, personlig lisens for varigheten av kontrakten. Så lenge vilkårene i kontrakten følges strengt, tillater denne lisensen bare tilgang til og bruk av tjenestene for å administrere kundens virksomhet og utføre relaterte oppgaver for intern bruk. Det er viktig å merke seg at denne lisensen på ingen måte gir tillatelse til sublicensiering eller underlisensiering av tjenesten.

6.2

Alle immaterielle rettigheter knyttet til eller som stammer fra tjenestene forblir under Moo Gruppen ASs eierskap. I samsvar med klausul 7.1 forbeholder Moo Gruppen AS seg eventuelle rettigheter og interesser som ikke uttrykkelig er gitt.

6.3

Kunden bør være klar over at ingen av Moo Gruppen ASs varemerker, tjenestemerker eller emblemer gir noen rettigheter eller lisenser. Disse elementene forblir Moo Gruppen ASs eneste og eksklusive eiendom.

6.4

Forbrukeren har muligheten til å gi tilbakemeldinger på tjenestene, inkludert forslag til forbedringer (“ideer”), og Moo Gruppen AS kan invitere dem til å gjøre det fra tid til annen. Ved å sende slike forslag, erkjenner kunden og aksepterer følgende vilkår:

(a) Når det gjelder forslag, fraskriver Moo Gruppen AS seg uttrykkelig enhver konfidensialitetsforpliktelse eller brukrestriksjoner, enten de er uttrykt eller underforstått.

(b) Kundens innsending vil ikke bli betraktet som konfidensiell.

(c) Moo Gruppen AS reserverer seg retten til å bruke og offentliggjøre kundens forslag uten plikt til å varsle eller kompensere kunden. Kunden fritar Moo Gruppen AS fra all ansvar og forpliktelser som oppstår som følge av Moo Gruppen ASs mottak, vurdering, bruk eller offentliggjøring av noen del av ideen.

7. Erstatning

7.1

Kunden må erstatte og holde Moo Gruppen AS og dets tilknyttede selskaper skadesløse for eventuelle tap pådratt som følge av eller i forbindelse med kundens brudd på denne avtalen. Denne erstatningen omfatter, men er ikke begrenset til, følgende:

(a) Enhver overtredelse av avtalen av kunden eller noen brukere av tjenestene

(b) Aktiviteter utført under den registrerte kontoen eller gjennom tilgang til og bruk av tjenestene av enhver annen part som bruker kundens unike brukernavn, passord, API-nøkkel eller annen relevant sikkerhetskode

(c) Kundens unnlatelse av å opprettholde rimelige sikkerhetstiltak for en konto eller enhet. Denne erstatningen dekker også eventuelle krav eller skader som oppstår som følge av bruk av tredjepartstjenester eller innhold som er tilgjengelig gjennom Moo Gruppen ASs tjenester.

(d) Enhver datainntrenging, hendelse knyttet til informasjonssikkerhet eller lignende hendelser forårsaket av kundens eller dets brukeres handlinger eller unnlatelser

(e) Når Moo Gruppen AS behandler personopplysninger som en databehandler, som spesifisert i klausul 10, er behandlingen av slike data av Moo Gruppen AS underlagt bestemmelsene som er skissert i klausul 10.

(f) Forbrukerens identifiserbare informasjon

(g) Personlig informasjon om tredjeparter, i nøyaktig samsvar med kontraktens vilkår.

Din etterlevelse av disse erstatningskravene blir sterkt verdsatt, da de sikrer ansvar og beskyttelse for alle parter involvert.

8: Ansvarsbegrensning

8.1

Ansvar for Feil og Utelatelser

Moo Gruppen ASs ansvar er begrenset til feil og utelatelser som skyldes grov uaktsomhet eller ondskap. Kunden er ansvarlig for full betaling hvis feil og mangler kan tilskrives dem eller andre parter ved bruk av tjenester delvis eller helt produsert av Moo Gruppen AS. Ansvar er begrenset til forutsebare, direkte økonomiske tap, i samsvar med § 67, nr. 1 i norsk kjøpslov, tilgjengelig på [Lovdata](https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-13-27/KAPITTEL_10-1#KAPITTEL_10-1). Total erstatning er begrenset til 10 000 norske kroner, og krav om erstatning må fremmes innen 12 måneder etter hendelsen har oppstått. 

8.2

Ikke-ansvar og Klientansvar for Tilgang av Tredjeparter og Sikkerhetsbrudd

Moo Gruppen AS er ikke ansvarlig i situasjoner der uautoriserte internettbrukere, inkludert hackere, får tilgang til en klients dataressurser, som lagring, nettside, minne og båndbredde, eller i tilfeller der disse tredjepartene forstyrrer og/eller hindrer strømmen av informasjon. Risikoen for slike uautoriserte tilganger eller sikkerhetsbrudd er iboende ved bruk av tekniske løsninger på nettet. Videre er ikke Moo Gruppen AS ansvarlig for eventuelle krav fremmet av tredjeparter mot Moo Gruppen AS i forbindelse med produkter eller tjenester som overføres via Moo Gruppen ASs tjenester av kunden eller kundens brukere.

I tilfelle av en sikkerhetsbrudd, som for eksempel at en nettside eller nettbutikk blir kompromittert, infisert eller tilgjengelig for uautoriserte parter, vil ikke Moo Gruppen AS bli holdt ansvarlig for hendelsen.

Imidlertid er Moo Gruppen AS forpliktet til å hjelpe til med å løse problemet. Det er viktig å merke seg at all assistanse gitt av Moo Gruppen AS i slike scenarier, inkludert, men ikke begrenset til, identifikasjon, retting og gjenoppretting av systemer og data, vil bli betraktet som en fakturerbar tjeneste. Kunden vil være ansvarlig for å kompensere Moo Gruppen AS for tiden og ressursene som brukes til å håndtere og løse sikkerhetsbruddet. Dette sikrer at mens Moo Gruppen AS gir støtte i kritiske situasjoner, ligger det økonomiske ansvaret for slike uforutsette sikkerhetsutfordringer hos klienten.

8.3

Unntak av Visse Skader

Hverken part er ansvarlig for indirekte tap som tapt fortjeneste, data, muligheter eller goodwill. Dette unntaket gjelder selv om slike tap var forutsigbare eller partene ble informert om deres potensial.

8.4

Unntak av Underforståtte Garantier

Alle garantier og betingelser som ikke er uttrykkelig beskrevet i kontrakten, er unntatt i den grad loven tillater det.

8.5

Klientens Anerkjennelse og Ansvar

Klientene erkjenner at Moo Gruppen AS ikke er ansvarlig for tredjepartstjenester med mindre det er avtalt skriftlig. Klientene er ansvarlige for å håndtere forhold til tredjeparter og eventuelle resulterende endringer i prosjektleveringstider eller omfang.

8.6

Begrensninger i Ansvar og Klientsamarbeid

Moo Gruppen ASs ansvar er begrenset på grunn av kompleksiteten og avhengigheten av tredjeparter i systemene. Effektiv klientkommunikasjon er avgjørende for prosjektsuksess, og det gis ingen kompensasjon for prosjektforsinkelser. Moo Gruppen AS oppfordrer til rettidig tilbakemelding fra klienten for kontinuerlig forbedring og transparent kommunikasjon.

9: Bruk av personvern og data

9.1

Moo Gruppen AS forplikter seg til å overholde Personopplysningsloven når de håndterer personlig informasjon mottatt i samsvar med kontraktens vilkår. På samme måte ber vi respektfullt våre kunder om å overholde alle gjeldende personvernlover når de håndterer personopplysninger til tredjeparter. Forbrukerne må avstå fra å utføre handlinger, enten direkte eller indirekte, som potensielt kan bryte personvernloven, enten gjennom deres handlinger eller unnlatelser. Din hjelp i å opprettholde de høyeste standardene for personvern blir sterkt verdsatt da vi opprettholder vårt engasjement for å beskytte sensitiv informasjon.

9.2

Klienten belaster Moo Gruppen AS med å opprettholde arkiver i samsvar med Moo Gruppen ASs etablerte oppbevaringsplan, som er gjenstand for periodiske oppdateringer og er tilgjengelig på forespørsel. I alle andre tilfeller fungerer Moo Gruppen AS som databehandler og har kontroll over formålet og prosedyrene for databehandling.

I tilfeller der både Moo Gruppen AS og klienten fungerer som databehandlere, anerkjennes det gjensidig at de opererer som separate databehandlere og ikke som felles behandlingsansvarlige. Kunden erkjenner sin rolle som databehandler og vektlegger deres beslutning om å bruke våre tjenester for behandling av personopplysninger til tredjeparter. I denne kapasiteten beholder de skjønn over måten og hensikten med slik databehandling.

9.3

Dette innebærer overføring av personopplysninger fra tredjepart mellom Moo Gruppen AS og en utvikler i forbindelse med tjenesteordrer plassert av klienter: Moo Gruppen AS skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av uautorisert tilgang til eller bruk av persondata og informasjon av tredjeparter.

(a) Partene er enige om at når de sender tredjeparts personopplysninger mellom Moo Gruppen AS og utvikleren, vil klienten handle som databehandler, og Moo Gruppen AS vil fungere som databehandler. Moo Gruppen AS overtar ikke utviklerens rolle som databehandler.

(b) Klienten gir Moo Gruppen AS fullmakt og instruksjoner for behandling av tredjeparts personopplysninger, som er nødvendig for å lette klientens fortsatte bruk av tjenestene. Dette inkluderer utlevering av visse kategorier av tredjeparts personopplysninger til utvikleren og mottak av tredjeparts personopplysninger fra utvikleren, som er nødvendig for tjenesten, til klienten gir alternative instruksjoner. Det er viktig å merke seg at klienten har det fulle ansvaret for å instruere en utvikler om å avslutte behandling og/eller slette tredjeparts personopplysninger.

(c) Kunden påtar seg ansvaret for å sikre overholdelse av personvernlovene, inkludert, men ikke begrenset til

(i) Når utvikleren er fastslått å opptre som en databehandler på vegne av klienten, og sikre overholdelse av artikkel 28 i GDPR; og

(ii) Når utførelsen av denne avtalen innebærer en begrenset overføring (som definert nedenfor), etablering og gjennomføring av en juridisk basis i samsvar med GDPR-artikler som gjelder slik begrenset overføring. Her refererer “begrenset overføring” til overføring av personopplysninger fra en klient til en utvikler og/eller tredjeparter, som stammer fra klienten og er ment for en utvikler som befinner seg utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet via Moo Gruppen AS. Uten en løsning for datatransmisjon ville slike overføringer bryte personvernreglene.

(d) Standardklausuler i kontrakter:

(i) Her gir klienten samtykke til at Moo Gruppen AS inngår de relevante standardkontraktuelle klausulene (endret for å gjenspeile utviklerens status som en behandlingsansvarlig eller databehandler med hensyn til avtalen) i henhold til Moo Gruppen ASs avtale med den relevante utvikleren. Dette gjelder i alle situasjoner der det ikke er implementert noen datatransportløsning for begrensede datatransfer i henhold til en avtale. Viktigst av alt skal alle standardkontraktuelle klausuler som er etablert i samsvar med den foregående setningen, være juridisk bindende.

(ii) Hvis det på et hvilket som helst tidspunkt blir utarbeidet og implementert en alternativ datatransportløsning mellom klienten og enhver annen relevant utvikler angående begrensede overføringer (for eksempel hvis utviklerens hjemland blir gjenstand for en tilfredsstillende beslutning fra Europakommisjonen), skal følgende bestemmelser gjelde:

 • Dette gjelder ikke for begrensede overføringer som bruker den alternative datatransportløsningen, og
 • En slik alternativ datatransportløsning har forrang, inkludert standardkontraktuelle klausuler som er inngått under denne delen, med hensyn til begrensede overføringer.

9.4 

Kunden er pålagt å opprettholde og gi i samsvar med personopplysningsloven en personvernpolicy som gjelder for klientens bruk av tjenestene. Denne policyen skal være tilgjengelig for kunder, ansatte, annet personale og brukere, enten de er nåværende, potensielle eller tidligere, samt andre relevante tredjeparter og individer hvis personlige data Moo Gruppen AS kan være pålagt å behandle i samsvar med kontrakten. 

Personvernerklæringen må tydelig fastslå at Moo Gruppen AS fungerer som en databehandler og gi grundige detaljer om kategoriene av tredjeparts personopplysninger som behandles, grunnen til slik behandling, og eventuell utlevering av tredjeparts personopplysninger til andre parter som er nødvendig i henhold til kontraktens vilkår.

9.5 

Som databehandler vil Moo Gruppen AS håndtere personlig informasjon om tredjeparter som følger:

(a) Moo Gruppen AS vil kun behandle personlig informasjon om tredjeparter i den grad det er nødvendig for å oppfylle kontraktsmessige forpliktelser, beskytte kontraktsmessige rettigheter eller overholde gjeldende lover.

(b) Moo Gruppen AS vil behandle personopplysninger om tredjeparter i samsvar med vilkårene i kontrakten og klientens skriftlige instruksjoner. Disse instruksjonene vil enten være definert i bruksvilkårene eller i skriftlige avtaler mellom partene.

(c) Moo Gruppen AS vil sørge for overholdelse av Personopplysningsloven når de håndterer personopplysninger om tredjeparter.

(d) Moo Gruppen AS vil ta alle nødvendige skritt i henhold til artikkel 32 (Sikkerhet ved behandling) i Generell personvernforordning.

(e) Moo Gruppen AS vil, etter beste evne, gi passende teknisk og organisatorisk støtte for å hjelpe klienten med å svare på henvendelser knyttet til utøvelse av rettigheter for registrerte, som beskrevet i kapittel III i GDPR (rettigheter for registrerte). Moo Gruppen AS forbeholder seg retten til å avvise eller begrense bistand med en forespørsel hvis det finner, i god tro, at: (i) den etterspurte retten ikke eksisterer; (ii) det foreligger unntak for utøvelsen av denne retten; eller (iii) klienten er i stand til å oppfylle forespørselen uavhengig.

(f) På forespørsel vil Moo Gruppen AS gi klienten rimelig bistand for å muliggjøre overholdelse av deres forpliktelser i henhold til artiklene 32 til 36 i GDPR som gjelder registrerte.

(g) Ved utløp av disse vilkårene vil Moo Gruppen AS enten slette eller overføre all personlig informasjon om tredjeparter til klienten.

(h) På forespørsel vil Moo Gruppen AS gi klienten den nødvendige informasjonen for å demonstrere overholdelse av Moo Gruppen ASs forpliktelser, og tillate klienten eller en tredjeparts revisor utnevnt av klienten å utføre tilsyn, inkludert undersøkelser.

(i) Hvis Moo Gruppen AS mener, etter sin rimelige vurdering, at en instruksjon fra kunden bryter med Personopplysningsloven, kan de informere kunden og nekte å utføre instruksen.

(j) Moo Gruppen AS kan engasjere underdatabehandlere for å utføre tjenester, så lenge slike underdatabehandlere behandler personopplysninger om tredjeparter i samsvar med kontrakten.

(k) Moo Gruppen AS vil varsle klienten i forkant av eventuelle tillegg eller utskiftninger av underdatabehandlere. I tilfelle tilknyttede selskaper samt ikke-tilknyttede underdatabehandlere, vil det bli gitt forhåndsvarsel.

 

(l) Moo Gruppen AS vil inngå skriftlige avtaler med alle underdatabehandlere som pålegger forpliktelser som tilsvarer de som gjelder for Moo Gruppen AS. Kunden bør være klar over at Moo Gruppen AS ikke kan holdes ansvarlig for underdatabehandlernes ytelse.

9.6 

Når Moo Gruppen AS handler som en databehandler på vegne av klienten, gir klienten følgende garantier og overholder følgende:

(a) Klienten er autorisert til å behandle og gi instrukser til Moo Gruppen AS om å behandle personopplysninger om tredjeparter i samsvar med vilkårene i avtalen.

(b) I samsvar med vilkårene i avtalen vil klienten varsle sine kunders kunder, ansatte, annet personale og brukere så snart personvernlovene krever det, og innhente deres gyldige samtykke.

9.7 

Klienten gir Moo Gruppen AS instruksjoner om å overføre personopplysninger om tredjeparter til kontrakterte virksomheter, som kan befinne seg i utenlandske land, hvis slike overføringer er nødvendige for å levere tjenester, og underdatabehandlerne har gitt sitt samtykke. Hvis Moo Gruppen AS overfører personopplysninger om tredjeparter til et tredjeland i samsvar med denne bestemmelsen, vil Moo Gruppen AS sørge for at hver underdatabehandler overholder sine forpliktelser. Før overføring av personopplysninger om tredjeparter til Moo Gruppen AS, vil klienten varsle registrerte:

(a) at ikke-EU-baserte databehandlere kan behandle deres personopplysninger;

(b) I den grad personopplysninger om tredjeparter inneholder spesielle kategorier av personopplysninger (som definert i artikkel 9 i GDPR), kan slike data bli overført til et tredjeland som ikke gir tilsvarende beskyttelsesnivå;

(c) underdatabehandleres identiteter og vil sørge for at de oppfyller de nødvendige kravene.

9.8 

Moo Gruppen AS kan aggregere, anonymisere eller fjerne identifiserbare opplysninger fra tredjeparter. Disse dataene vil ikke inneholde noen personlig identifiserbare opplysninger om klienten eller noen tredjepart når de deles under slike omstendigheter. Moo Gruppen AS kan bruke og offentliggjøre disse aggregerte, anonymiserte eller fjernede opplysningene til formål som inkluderer bransjeanalyse og demografisk profilering.

9.9 

Kunden kan ikke bruke tjenestene til å behandle personopplysninger som avslører rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, medlemskap i fagforeninger, genetiske data, biometriske data, helsedata eller data om en fysisk persons seksualliv eller seksuell orientering uten forhåndsskriftlig godkjenning fra Moo Gruppen AS.

9.10

I begge tilfeller samtykker kunden i å yte rimelig bistand for å hjelpe Moo Gruppen AS med å oppfylle sine juridiske forpliktelser knyttet til personvern eller databeskyttelse, eller for å forsvare seg mot eventuelle krav eller undersøkelser som oppstår i forbindelse med avtalen. Kunden aksepterer og erkjenner at han eller hun er alene ansvarlig for alle personvern- og informasjonssikkerhetsforpliktelser og ansvar knyttet til data som er lastet ned, eksportert eller på annen måte overført fra tjenestene til kundens eget informasjonsmiljø. Kunden samtykker i å umiddelbart varsle Moo Gruppen AS om eventuelle avmeldinger og juridisk gyldige forespørsler om registrerte rettigheter knyttet til data som Moo Gruppen AS eier, besitter eller kontrollerer.

9.11 

Kunden erkjenner og samtykker i at Moo Gruppen AS kan overføre og bruke kundens personopplysninger for å oppfylle kontrakten, levere tjenestene og analysere og optimalisere Moo Gruppen ASs tjenester generelt.

10. Konfidensialitet

10.1 

Hver part (den “Mottakende Part”) som mottar konfidensiell informasjon fra den andre parten (den “Avslørende Part”), må:

(a) Opprettholde streng konfidensialitet for den konfidensielle informasjonen som er gitt av Avslørende Part. Moo Gruppen AS skal ikke være ansvarlig for brudd på konfidensialitet hvis slikt brudd skyldes en handling utenfor Moo Gruppen ASs rimelige kontroll, inkludert hacking eller cyberangrep.

(b) Ikke, under noen omstendigheter, avsløre, helt eller delvis, noen av Avslørende Parts konfidensielle informasjon til tredjeparter uten forutgående uttrykkelig skriftlig samtykke fra Avslørende Part. Representanter for Mottakende Part er unntatt fra denne bestemmelsen i den grad det kreves for å oppfylle deres kontraktsmessige forpliktelser. Mottakende Part må sørge for at dens representanter er fullstendig klar over og nøye overholder disse konfidensialitetsbestemmelsene.

10.2 

Konfidensialitetsforpliktelsen som er angitt i klausul 10.1, gjelder ikke for følgende konfidensiell informasjon:

(a) Når det er nødvendig etter loven eller som svar på en legitim juridisk anmodning fra lovlig myndighet for håndheving, tilsyn eller myndighet. I slike tilfeller vil Mottakende Part gi Avslørende Part rimelig forhåndsvarsel om en slik avsløring, i den grad det er mulig.

(b) Hvis Mottakende Part var klar over den konfidensielle informasjonen før den ble mottatt fra Avslørende Part.

(c) Hvis Mottakende Part utviklet den konfidensielle informasjonen uavhengig, uten tilgang til eller avhengighet av Avslørende Parts konfidensielle informasjon.

(d) Hvis Avslørende Part har autorisert offentliggjøringen av den konfidensielle informasjonen skriftlig.

11. Suspensjon og Avslutning

11.1 

Dersom følgende vilkår er oppfylt, kan Moo Gruppen AS avslutte levering av tjenester eller kontrakten med klienten uten å pådra seg ansvar:

(a) Moo Gruppen AS bestemmer at kundens eller en annen brukers uautoriserte bruk av tjenestene utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko for Moo Gruppen AS eller en tredjepart. Denne beslutningen kan også være basert på troen på at slik bruk kan ha en vesentlig negativ innvirkning på tjenestene, systemene eller dataene til noen annen kunde eller kan utsette Moo Gruppen AS, dets tilknyttede selskaper eller en tredjepart for betydelig ansvar. Moo Gruppen AS forbeholder seg retten til å suspendere eller avslutte tjenestene til klienten når som helst uten varsel, i tilfelle brudd på disse vilkårene, eller av andre grunner som Moo Gruppen AS anser hensiktsmessige.

(b) Moo Gruppen AS har grunn til å mistenke at klienten og/eller noen brukere bruker tjenestene til svikefulle, ulovlige eller uautoriserte formål.

(c) Kunden begår et vesentlig brudd på en hvilken som helst kontraktsperiode som ikke kan utbedres eller, hvis det kan utbedres, ikke utbedres innen tretti (30) dager etter å ha mottatt skriftlig varsel.

(d) Det inntreffer en insolvenshendelse som involverer klienten, eller klienten opphører med å drive virksomhet eller truer med å gjøre det.

11.2

Tjenestens forpliktelsesperiode er 24 måneder. Forbrukeren kan avslutte denne avtalen med tre måneders varsel før utløpet av bindende periode. Manglende levering av en oppsigelse vil medføre ytterligere 24 års fornyelse. Ved avbestilling vil forhåndsbetalinger ikke bli refundert til klienten.

Ved utløpet av oppsigelsesperioden vil tjenesten deaktiveres og avsluttes dersom forbrukeren ikke har overført til Edien AS innen en spesifisert tidsramme. I slike tilfeller vil klienten kunne tilby krypterte moduler og andre tekniske løsninger. Dette gjelder kun dersom kunden har oppfylt alle sine økonomiske forpliktelser overfor Edien AS. Dersom denne betingelsen ikke er oppfylt, forbeholder Edien AS seg retten til å holde tilbake alle forberedte tekniske produkter. Før oppsigelsesfristens utløp er kunden ansvarlig for å sikre at kundedata, produktdata og annen lignende informasjon er sikkerhetskopiert.

11.3

Ved kontraktsavslutning forbeholder Moo Gruppen AS seg retten til å kreve kompensasjon for alle direkte og indirekte tap. Kunden erkjenner og samtykker i at det ikke er noen rett til tilbaketrekking i henhold til vilkårene i denne kontrakten.

11.4

Ved kontraktens utløp eller avslutning:

(a) Alle utestående og ubetalte beløp som skyldes i henhold til kontrakten og/eller en avtale eller Moo Gruppen AS-avtale, forfaller umiddelbart til betaling.

(b) Klausulene 6 (Eierskap og Lisensiering), 7 (Indemnisering), 8 (Ansvarsbegrensning), 9 (Bruk av personvern og databruk), 10 (Konfidensialitet), 19 (Generelt) og 30 (Definisjoner) skal fortsatt gjelde i sin helhet.

12. Sosial media

12.1

Du har muligheten til å koble kontoen din til onlinekontoer hos tredjeparts tjenesteleverandører (hver referert til som en “Tredjeparts konto”) som en del av tjenestetilbudet. Du kan gjøre dette ved å:

(a) Gi legitimasjon for å få tilgang til en tredjeparts konto via tjenesten.

(b) Gi innloggingsopplysninger for en tredjeparts konto via nettsiden til en tredjeparts.

(c) Gi oss tillatelse til å få tilgang til din Tredjeparts konto i samsvar med vilkårene og betingelsene som regulerer din bruk av hver Tredjeparts konto.

Du erklærer og garanterer at du er autorisert til å gi oss dine Tredjeparts konto legitimasjon og/eller gi oss tilgang til din Tredjeparts konto uten å bryte noen av vilkårene og betingelsene som regulerer bruken av den respektive Tredjeparts konto. Dette skal ikke medføre at vi pådrar oss noen gebyrer eller blir underlagt noen bruksbegrensninger pålagt av tredjeparts tjenesteleverandøren for Tredjeparts kontoen.

Ved å la oss få tilgang til dine tredjeparts kontoer, erkjenner du følgende:

(a) Vi kan få tilgang til, gjøre tilgjengelig og lagre (hvis aktuelt) all innhold du har lagt inn og lagret på en tredjeparts konto (“Sosiale Nettverksinnhold”) for å gjøre det tilgjengelig på og gjennom Tjenesten via din konto, inkludert vennelister.

(b) Vi kan sende ytterligere informasjon til din tredjeparts konto og motta ytterligere informasjon fra din tredjeparts konto i samsvar med dine varsler når du kobler kontoene dine. Personlig identifiserbar informasjon du legger inn i tredjeparts kontoer kan være tilgjengelig via din tjenestekonto, avhengig av hvilke tredjeparts kontoer du velger og personverninnstillingene du har konfigurert i slike tredjeparts kontoer.

Vær oppmerksom på at sosiale nettverksinnhold kan bli utilgjengelig via tjenesten hvis en tredjeparts konto eller tilknyttet tjeneste blir utilgjengelig, eller hvis tredjeparts tjenesteleverandøren avslutter vår tilgang til en slik konto. Du vil alltid ha muligheten til å koble fra tjenestekontoen din fra tredjeparts kontoer.

12.2 

VIKTIG MELDING: DINE AVTALER MED DISSE TJENESTETILBYDERNE REGULERER DITT FORHOLD TIL TJENESTETILBYDERE FRA TREDJEPART SOM ER ASSOSIERT MED DIN TREDJEPARTSKONTO. Vi gjennomgår ikke innhold på sosiale nettverk av noen grunn, inkludert men ikke begrenset til nøyaktighet, lovlighet, eller ikke-krenkelse, og vi er ikke ansvarlige for noe innhold på sosiale nettverk.

Du samtykker til at vi får tilgang til e-postadresseboken assosiert med en tredjepartskonto, samt kontaktlisten lagret på din mobile enhet eller nettbrett, utelukkende med formålet å identifisere og varsle deg om de kontaktene som også har registrert seg for å bruke tjenesten.

Du kan deaktivere forbindelsen mellom vår tjeneste og din tredjepartskonto ved å kontakte oss ved hjelp av informasjonen som er oppført nedenfor, eller ved å få tilgang til kontoinnstillingene dine (hvis aktuelt).

Vi vil slette all informasjon som er lagret på våre servere og innhentet gjennom tredjepartskontoen, med unntak av klientnavnet og profilbildet assosiert med kontoen din.

13. Endringer i Tjenestevilkårene

13.1

Moo Gruppen AS forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene etter eget skjønn, med eventuelle revisjoner som vises på vår nettside. Ved første publisering vil den reviderte versjonen av Tjenestevilkårene tre i kraft. Det er forbrukerens ansvar å overholde de gjeldende tjenestevilkårene ved bruk av våre tjenester.

Kundens fortsatte bruk av våre tjenester indikerer aksept av disse oppdateringene og endringene. Vi anbefaler at kunden regelmessig undersøker Tjenestevilkårene for eventuelle oppdateringer eller endringer som kan påvirke dem. Dette dokumentets innledning inneholder datoen for den seneste revisjonen av disse tjenestevilkårene.

14. Elektronisk kommunikasjon

14.1 

Kunden erkjenner og godtar at Moo Gruppen AS kan bruke følgende metoder for å gi varsler og informasjon angående våre tjenester: 

(a) Moo Gruppen AS kan oppfylle juridiske krav til offentliggjøring og gi informasjon om kundens rettigheter og forpliktelser elektronisk. 

(b) Din elektroniske signatur, enten gjennom “klikk-gjennom” eller andre metoder, på avtaler og dokumenter relatert til våre tjenester har samme juridiske vekt som en håndskreven signatur, hvis etterspurt.

(c) Moo Gruppen AS kan sende all kommunikasjon, fakturaopplysninger, serviceoppdateringer, kunngjøringer og annen relevant informasjon (samlet referert til som “offentliggjøringer”) til kunden elektronisk gjennom en av følgende metoder:

 • E-post 
 • Tilgang til en angitt nettside, som spesifisert i en e-postvarsling sendt av Moo Gruppen AS
 • I den grad det er tillatt av loven, gjennom tilgang til en angitt nettside som Moo Gruppen AS spesifiserer

(d) Hvis kunden krever en papirkopi av en hvilken som helst offentliggjøring, har de muligheten til å skrive ut eller laste den ned for sine arkiver.

14.2 

Ved å gi ditt samtykke, erkjenner du som kunde at elektronisk levering har samme betydning og juridiske virkning som fysisk papirlevering. Når Moo Gruppen AS varsler deg via e-post eller andre elektroniske midler om at en offentliggjøring er tilgjengelig på nett, har dette samme juridiske mening og virkning som om Moo Gruppen AS hadde gitt deg en papirversjon, uavhengig av om du velger å se, skrive ut, eller laste ned offentliggjøringen.

15. Kredittvurdering

15.1 

Moo Gruppen AS vurderer en kundes kredittverdighet ved bruk av informasjon innhentet fra offentlige kilder og/eller kredittinformasjonsbyråer. Vi forbeholder oss retten til å avvise en transaksjon basert på en vurdering av kundens kreditt historie. I tillegg, hvis vi bestemmer at en kundes kredittverdighet er utilstrekkelig, forbeholder vi oss retten til å avbryte eventuelle bestillinger som allerede er innsendt.

16. Garanti

16.1 

Moo Gruppen AS er forpliktet til å holde kunder informert om eventuelle tekniske endringer eller revisjoner som kan være nødvendige for å fortsette å tilby tjenester i samsvar med vilkårene i vår avtale. Disse endringene kan påvirke omfanget, innholdet og leveringsmetoden for våre tjenester og produkter. Moo Gruppen AS kan avslutte tjenester hvis det bestemmes at støtte for foreldede plattformer og systemer ville kreve en overdreven mengde ressurser. Selv om slike omstendigheter kunne anses som uforutsette hendelser som verken kunden eller Moo Gruppen AS kunne ha forutsett på tidspunktet avtalen ble inngått, vil det ikke bli gitt noen kompensasjon eller prisreduksjon. Dette er en typisk risiko som forbrukere bør være forberedt på. Hvis slike revisjoner er nødvendige, kan forbrukere etter eget skjønn bli fakturert til gjeldende priser. Vær oppmerksom på at Moo Gruppen AS ikke kan holdes ansvarlig for tjenester eller produkter som ikke fungerer som forventet hvis forbrukeren motsetter seg de foreslåtte endringene.

16.2 

Hvis bestilt programvare eller andre produkter ikke fungerer som tiltenkt, eller hvis levert tjeneste inneholder feil, forbeholder Moo Gruppen AS seg retten til enten å trekke tilbake produktet for reparasjon eller avslutte tjenesten helt. I tilfelle tjenester/produkter avsluttes, har forbrukeren rett til refusjon for den tilsvarende delen(e) av kontraktprisen. Det er viktig å merke seg at midlertidige tilbaketrekninger av produkt på grunn av vedlikehold, oppdateringer, eller endringer ikke vil bli kompensert. Reparasjonstiden kan ikke være mindre enn tjue kalenderdager.

17. Ansvarsfraskrivelse

17.1 

TJENESTENE TILBYS “SOM DE ER,” OG DERES TILGJENGELIGHET ER IKKE GARANTERT. DU HAR LOV TIL Å BRUKE TJENESTENE PÅ EGEN RISIKO. VI ØNSKER Å GJØRE DET KLART AT VI FRASKRIVER OSS ALLE UTTRYKTE OG IMPLISERTE GARANTIER I FORBINDELSE MED TJENESTEN OG BRUKEN AV DEN. DETTE INKLUDERER GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, OG IKKE-KRENKELSE, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL. VI GIR INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER OM NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV TJENESTENS INNHOLD ELLER INNHOLDET PÅ NOEN NETTSIDER SOM DEN LENKER TIL. I TILLEGG FRASKRIVER VI OSS ANSVAR FOR:

DET KAN FOREKOMME FEIL, UHELL ELLER UAKKURATHETER I INNHOLDET OG MATERIALENE.

NOEN SOM HELST KROPPSSKADE ELLER EIENDOMSSKADE FORÅRSAKET AV Å FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE TJENESTENE.

UATORISERT TILGANG TIL ELLER BRUK AV SERVERE OG LAGRING AV PERSONLIGE OG/ELLER FINANSIELLE DATA.

OVERFØRING TIL ELLER FRA TJENESTEN ER AVBRUTT ELLER TERMINERT.

ANDRE BEKYMRINGER VEDRØRENDE TJENESTENE.

EVENTUELLE FEIL ELLER UTEMMELSER I INNHOLD ELLER MATERIALER, ELLER FOR NOE TAP ELLER SKADE AV NOEN SLAG SOM FØLGE AV BRUK AV NOE INNHOLD POSTET, OVERFØRT ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJORT TILGJENGELIG GJENNOM TJENESTEN.

VI ØNSKER Å PRESISERE AT VI IKKE GARANTERER, GODKJENNER ELLER TAR ANSVAR FOR NOE PRODUKT ELLER TJENESTE SOM ER ANNONSERT ELLER TILBUDT AV EN TREDJEPART VIA TJENESTEN, NOEN HYPERLENKER PÅ NETTSTEDET, ELLER NOEN BANNERE PÅ NOE NETTSTED. I TILLEGG KAN VI IKKE HOLDENS ANSVARLIG FOR Å OVERVÅKE NOEN TRANSAKSJONER MELLOM DEG OG TREDJEPARTS PRODUKT- ELLER TJENESTETILBYDERE.

18. Begrenset Ansvarslov

18.1 

VI, SAMMEN MED VÅRE ADMINISTRATORER, ANSATTE OG AGENTER, SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADE, TILFELDIG, SPESIELL ELLER STRAFFENDE SKADER. DETTE INKLUDERER, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL, TAPTE PROFITTER, TAPTE MIDLER, TAPT INNTEKT, TAPT DATA OG ANDRE SKADER SOM KAN RESULTERE FRA DIN BRUK AV VÅRE TJENESTER, UANSETT OM VI BLE INFORMERT OM DERES MULIGHET. DET ER VIKTIGT Å MERKE SEG AT, TIL TROSS FOR NOEN MOTSTRIDENDE SPRÅK INNEHOLDT HERI, ER VÅRT ANSVAR OVERFOR DEG BEGRENSET TIL BELØPET DU BETALTE OSS I DE 12 MÅNEDENE FØR HENDELSEN, UANSETT ÅRSAK ELLER HANDLING. HVIS VISSE LOVER GJELDER FOR DEG, KAN NOEN ELLER ALLE AV DE OVENNEVNTE VARSELENE OG BEGRENSNINGENE IKKE GJELDE, OG DU KAN HA YTTERLIGERE RETTIGHETER.

19. Generelt

19.1 

En parts beslutning om ikke å forfølge et kontraktsbrudd skal ikke tolkes som et frafall av retten til å forfølge andre brudd, enten de skjedde før eller etter det aktuelle bruddet. På samme måte skal ikke forsinkelse eller ikke-bruk av kontraktsfestede rettigheter av en part tolkes som et frafall av disse rettighetene.

19.2 

Hvis noen bestemmelse i kontrakten blir funnet å være ugyldig, uopprettelig eller ulovlig, skal den spesifikke bestemmelsen elimineres, men alle andre bestemmelser skal forbli i full kraft og virkning, noe som sikrer den fortsatte gyldigheten og håndhevelsen av de gjenværende vilkårene.

19.3 

Uten Moo Gruppen ASs skriftlige forhåndssamtykke kan kunden ikke overføre kontrakten, delegere sine ansvarsområder, eller sublicense noen av sine rettigheter under kontrakten. Enhver overføring eller tildeling i strid med klausul 19.3 er ugyldig. Kontrakten forblir imidlertid bindende for begge parter, og strekker seg til deres respektive etterfølgere og tildelinger, og er ment for den gjensidige fordelen av alle involverte parter.

19.4 

Det er vesentlig å spesifisere at hver deltaker er en separat entreprenør. Avtalen mellom partene etablerer ikke et partnerskap, franchise, fellesforetak, agentur, oppdrag, eller arbeidsforhold.

19.5 

Kontrakten er utelukkende mellom de involverte partene og gir ikke noen tredjepart retten eller muligheten til å håndheve dens vilkår.

19.6 

Kontrakten representerer helheten av partenes avtale og erstatter eventuelle tidligere avtaler om samme emne. Begge parter erkjenner at de ikke har stolt på noen muntlige eller skriftlige representasjoner, uaktsomme eller annet, annet enn de som uttrykkelig er angitt i kontrakten. Det er viktig å merke seg at denne klausulen ikke begrenser eller utelukker ansvar for bedrageri.

19.7 

Kontrakten er underlagt norsk lov, med mindre kunden er medlem av EU, i hvilket tilfelle norsk lov fortsatt gjelder. Partene samtykker til eksklusiv jurisdiksjon til Oslo tingrett og Oslo byfogdembete for eventuelle tvister eller krav som oppstår ut av eller i forbindelse med kontrakten, dens gjenstand eller dens dannelse, inkludert tvister som strekker seg utover kontraktens omfang.

19.8 

For å unngå forvirring dekker ikke denne kontrakten spesifikasjoner og funksjonaliteter for enheter og periferiutstyr, vedlikehold, garanti eller supportforpliktelser. Disse aspektene er underlagt separate vilkår og betingelser avtalt mellom kunden og den respektive tredjepartsutstyrsforhandleren, forhandleren av periferiutstyr, eller leasingenheten, etter hva som er aktuelt.

20. Beskyttelse av Immaterielle Rettigheter

20.1 

Beskyttelsen av immaterielle rettigheter er av største betydning for Moo Gruppen AS. Dette inkluderer programvarekode, proprietære algoritmer, brukergrensesnitt og eventuelle kreative eller innovative komponenter som er integrert i Moo Gruppen ASs funksjonalitet. For å bevare integriteten og eksklusiviteten til deres immaterielle eiendom, stoler Moo Gruppen AS-bedrifter ofte på uttømmende vilkår og betingelser-avtaler.

20.2 

Gjennom disse kontraktene etablerer Moo Gruppen AS rammebetingelsene for sitt engasjement med kundene. De definerer omfanget av tillatt bruk, eierskap til data, tiltak for konfidensialitet, og tildeling av immaterielle rettigheter. Ved nøyaktig å avgrense disse vilkårene, sikrer Moo Gruppen AS ikke bare sine immaterielle eiendeler, men sørger også for en smidig og sikker drift av sine tjenester.

I denne sammenhengen adresserer standard vilkår og betingelser-avtaler viktige aspekter ved immateriell eiendom, som

 • Moo Gruppen AS opplyser om hvem som eier programvaren, innholdet og annen immateriell eiendom som er integrert i deres tjenester. Dette klargjør at brukere ikke anskaffer eierskap til disse eiendelene, men i stedet blir tildelt tilgangs- og bruksrettigheter. Enhver uautorisert bruk av Moo Gruppen ASs immaterielle eiendom kan resultere i umiddelbar opphør av tjenester og rettslige skritt.
 • Lisensgivelse: Avtalene spesifiserer vilkårene for lisensen som er gitt til brukerne, inkludert omfanget, begrensningene, og varigheten av deres rettigheter til å bruke Moo Gruppen AS. Dette er avgjørende for å opprettholde kontroll over programvarens bruk.

20.3 

Moo Gruppen AS tillater brukere å generere innhold eller data mens de bruker plattformen. Avtalene fastsetter vanligvis at brukerne beholder eierskapet til slikt brukergenerert innhold, samtidig som de gir Moo Gruppen AS en lisens til å bruke og arkivere det til tjenesterelaterte formål.

20.4 

Beskyttelsen av immaterielle rettigheter strekker seg til beskyttelse av sensitiv forretningsinformasjon og forretningshemmeligheter. Typiske vilkår og betingelser-avtaler inkluderer konfidensialitetsklausuler for å forhindre uautorisert avsløring eller bruk av konfidensiell informasjon.

20.5 

Moo Gruppen AS spesifiserer sine retningslinjer for å håndtere krav om krenkelse av immaterielle rettigheter, som kan inkludere mekanismer for rapportering av antatte krenkelser og prosedyrer for å svare på slike krav.

20.6 

Disse avtalene understreker viktigheten av at brukerne overholder opphavsrettslovene, noe som fremhever Moo Gruppen ASs forpliktelse til å respektere andres immaterielle rettigheter.

21. Tjenestenivåavtale (SLA)

21.1 

Tjenestenivåavtale (SLA) og Klientens Ansvar

I tillegg til de ovennevnte elementene i Tjenestenivåavtalen (SLA), er det vesentlig å understreke klientens rolle i å opprettholde aktiv kommunikasjon og ikke hindre Moo Gruppen ASs mulighet til å adressere problemer. Effektiv og tidsriktig kommunikasjon fra klientens side er avgjørende for effektiv løsning av eventuelle problemer som måtte oppstå.

21.2

Aktiv Klientdeltakelse

Klienten er pålagt å aktivt delta i kommunikasjon og gi raske svar på eventuelle spørsmål eller forespørsler om informasjon fra Moo Gruppen AS. Denne aktive deltakelsen er avgjørende for å legge til rette for Moo Gruppen ASs innsats i å løse eventuelle problemer og sikre smidig funksjon av tjenestene.

21.3

Forlengelse av Løsningsperiode

Hver gang Moo Gruppen AS kommuniserer med klienten angående rettelser eller oppdateringer, blir en ekstra periode på 30-arbeidsdager innvilget til Moo Gruppen AS for å fortsette arbeidet med å løse problemene. Denne forlengede perioden gir Moo Gruppen AS tilstrekkelig tid til å grundig adressere og rette opp eventuelle problemer, med tanke på de kompleksiteter som kan være involvert.

21.4

Ansvarsfraskrivelse for Forsinket Kommunikasjon

Moo Gruppen AS er ikke ansvarlig for eventuell svikt eller forsinkelse i å løse problemer som kan tilskrives klientens forsinkede svar eller mangel på samarbeid. Ansvaret for å opprettholde konsekvent og rask kommunikasjon ligger hos klienten, og eventuelle forsinkelser på klientens side kan påvirke tidsrammen for løsningen.

21.5

Ansvarsfraskrivelse

Moo Gruppen AS henviser til Seksjon 8, “Ansvarsbegrensning,” angående sitt ansvarsfrihet for eventuelle erstatningskrav relatert til forsinkelser eller problemer med å løse problemer under SLA. Moo Gruppen AS skal ikke være ansvarlig for noen form for kompenserende skader som oppstår på grunn av forsinkelser eller problemer i tjenestelevering eller problemløsning som er dekket under denne seksjonen.

SLAen, sammen med disse tilleggsansvarene for klienten, utgjør et omfattende rammeverk som styrer forholdet mellom Moo Gruppen AS og dets kunder. Den er designet for å klargjøre forventningene og forpliktelsene til begge parter, og dermed sikre et produktivt og gjensidig fordelaktig partnerskap.

22. Juridisk Overholdelse 

Moo Gruppen AS er forpliktet til å følge de høyeste etiske og juridiske standarder i alle aspekter av sin drift. Dette inkluderer våre Vilkår og Betingelser, som fungerer som grunnlaget for våre kundeforhold. Vi er forpliktet til fullstendig åpenhet og overholdelse av alle gjeldende lover og forskrifter. Vår misjon er å levere eksepsjonelle tjenester samtidig som vi beskytter dine rettigheter og personvern. For å oppnå dette har våre vilkår og betingelser blitt nøye utformet for å samsvare med det juridiske miljøet og beskytte interessene til begge parter.

23. Effektiv og Vennligsinnet Løsning av Tvister 

Vi verdsetter din tillit og tilfredshet som kunde hos Moo Gruppen AS. Selv om vi gjør alt vi kan for å tilby utmerkede tjenester og opprettholde et positivt forhold til våre kunder, erkjenner vi at det av og til kan oppstå uenigheter. Vi mener at disse bekymringene bør adresseres på en rettferdig, gjennomsiktig og effektiv måte. Våre Vilkår og Betingelser inneholder bestemmelser for tvisteløsning for å sikre at, dersom uenigheter oppstår, har begge parter tilgang til et definert rammeverk for å gjøre dette. Vårt mål er å legge til rette for åpen kommunikasjon, gjensidig forståelse og en gjensidig tilfredsstillende løsning på eventuelle problemer som måtte oppstå i løpet av vårt partnerskap.

24. Force Majeure

Moo Gruppen AS forbeholder seg retten til å umiddelbart avslutte tjenester, uten forvarsel, i tilfelle en kundes manglende overholdelse av gjeldende lover og forskrifter.

I den dynamiske verdenen av teknologi og forretninger kan uforutsette hendelser av og til påvirke leveringen av våre tjenester. Hos Moo Gruppen AS erkjenner vi at uforutsette omstendigheter, ofte referert til som “force majeure”-hendelser, kan spore av selv de mest nøye utarbeidede planene. Vår forpliktelse til åpenhet og rettferdighet strekker seg også til disse omstendighetene. Vi har inkludert en Force Majeure-klausul i våre Vilkår og Betingelser for å gi vårt selskap og våre verdsatte kunder en strukturert tilnærming til å håndtere slike omstendigheter.

25. Gjeldende Lover

Seksjonen om gjeldende lover i Moo Gruppen ASs Vilkår og Betingelser beskriver det juridiske rammeverket som styrer vår avtale med våre verdsatte kunder. Når det gjelder gjeldende lover for denne avtalen, ønsker vi å sikre åpenhet og klarhet. Vårt mål er å danne et partnerskap som er rettferdig og gjensidig fordelaktig.

Begge parter er enige om at, uten hensyn til dens prinsipper for lovkonflikter, skal dette rammeverket styre tolkningen og håndhevelsen av denne avtalen for alle saker relatert til våre tjenester og denne avtalen, inkludert eventuelle tvister som måtte oppstå. Moo Gruppen AS skal ikke være ansvarlig for noen svikt eller forsinkelse i ytelsen på grunn av omstendigheter utenfor sin rimelige kontroll, inkludert handlinger fra Gud, krig, opprør, embargoer, handlinger fra sivile eller militære myndigheter, brann, flom, ulykker, streiker eller mangel på transportfasiliteter, drivstoff, energi, arbeidskraft eller materialer.

Vi mener at denne strategien gir et klart og konsekvent juridisk grunnlag for vårt forhold, noe som fremmer tillit og forståelse mellom vårt selskap og våre kunder. Vi er forpliktet til å opprettholde de høyeste nivåene av overholdelse og juridisk integritet i alle våre forretninger.

Vennligst merk at den spesifikke jurisdiksjonen eller det juridiske rammeverket kan variere basert på selskapets plassering og parameterne for avtalen.

26. Helheten i Avtalen

Som en del av vårt engasjement for åpenhet og klarhet, har vi inkludert denne ‘Helheten i Avtalen’-bestemmelsen i våre Vilkår og Betingelser hos Moo Gruppen AS. Denne seksjonen fungerer som en viktig avklaring for begge partnere i vårt partnerskap.

‘Helheten i Avtalen’-klausulen fastslår at dette dokumentet representerer hele avtalen mellom vårt selskap og våre verdsatte kunder, og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, forståelser, forhandlinger og diskusjoner angående emnet som dekkes heri, enten skriftlige eller muntlige.

Inkluderingen av denne bestemmelsen er ment å eliminere eventuell tvetydighet eller forvirring angående vilkårene for vår avtale. Vi tror at ved å tydelig definere omfanget og eksklusiviteten til denne kontrakten, vil vi kunne dyrke et mer positivt og produktivt arbeidsforhold.

Vi setter pris på din tillit til våre tjenester og din anerkjennelse for betydningen av denne ‘Helheten i Avtalen’-seksjonen i å bevare et transparent og samarbeidsorientert forhold. Denne avtalen utgjør den endelige og hele avtalen mellom Moo Gruppen AS og klienten, og erstatter alle tidligere og samtidige forståelser og avtaler, både skriftlige og muntlige, angående emnet heri.

27. Severabilitet

I et forsøk på å sikre klarheten og håndhevbarheten av våre Vilkår og Betingelser, har vi inkludert en ‘Severabilitet’-klausul. Hensikten med denne bestemmelsen er å beskytte integriteten til vår avtale dersom en del av den blir ansett som ugyldig eller ikke kan håndheves i henhold til gjeldende lov.

‘Severabilitet’-klausulen fastslår at hvis en del av våre Vilkår og Betingelser blir bestemt til å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, vil det ikke påvirke gyldigheten og håndhevbarheten av de gjenværende bestemmelsene. Dette sikrer at våre avtales essensielle vilkår forblir intakte og fullt ut håndhevbare.

Vi har inkludert denne klausulen for å forsikre begge parter om at selv om visse bestemmelser utfordres eller anses som ugyldige, vil den overordnede avtalen fortsatt være gjeldende. Vårt mål er å opprettholde ærlighet og åpenhet i våre forhandlinger med verdsatte kunder.

Din anerkjennelse av betydningen av denne ‘Severabilitet’-klausulen er enormt verdsatt ettersom vi arbeider for å etablere et sikkert og rettferdig partnerskap. “Hvis noen del av disse vilkårene blir holdt ugyldig eller ikke kan håndheves, vil resten av vilkårene fortsette å være fullt ut i kraft og virkning.”

28. Tilgang til FTP eller Database (DB)

28.1 

Generell Politikk

Som en standard praksis gir vi ikke tilgang til FTP (File Transfer Protocol) eller Database (DB) til vår plattform. Denne begrensningen er på plass for å sikre sikkerheten, stabiliteten og integriteten til våre tjenester.

28.2 

Unntaksprosedyre

(a) Søknad om Tilgang: I eksepsjonelle tilfeller der en kunde krever tilgang til FTP eller DB av spesifikke grunner som tilpasning eller integrasjon, kan de sende inn en formell forespørsel om slik tilgang.

(b) Godkjenningsprosess: Alle forespørsler om FTP eller DB-tilgang vil være gjenstand for en gjennomgangsprosess av vårt tekniske team. Godkjenning av slike forespørsler er etter Moo Gruppen ASs eget skjønn.

28.3 

Data Sikkerhetskopier

Kunden må sørge for at de har oppdaterte sikkerhetskopier av sine data før de foretar endringer i systemet. Moo Gruppen AS skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap av data, korrupsjon, eller avbrudd i tjenesten som følge av kundens handlinger.

28.4 

Teknisk Støtte

Eventuelle problemer, feil, eller komplikasjoner som oppstår fra kundens bruk av FTP eller DB-tilgang er kundens ansvar. Moo Gruppen AS kan tilby støtte, men dette er ikke garantert og kan være underlagt ekstra kostnader.

Denne policyen sikrer at tilveien av FTP eller DB-tilgang forblir en kontrollert og sikker prosess, og beskytter den generelle ytelsen og sikkerheten til vår Moo Gruppen AS-plattform.

29. Lisensiert Plugin-tilgang og Nettbutikk Migrasjon

29.1.

Lisensiert Plugin Eierskap

(a) Plugin Eierskap:

I tilfeller der Moo Gruppen AS inkluderer lisensierte plugins, er det viktig å merke seg at disse lisensierte pluginsene er proprietære og eies av Moo Gruppen AS. Kunder som bruker vår plattform får rett til å bruke disse pluginsene innenfor rammen av deres abonnement, men de har ikke eierskap eller rett til å få tilgang til kildekoden eller modifisere disse pluginsene.

(b) Tilgangsbegrensning:

Derfor kan ikke Moo Gruppen AS gi tilgang til kildekoden eller noen elementer av de lisensierte pluginsene, da de er utelukkende vår eiendom og beskyttet av lover om immaterielle rettigheter.

29.2. 

Nettbutikk Migrasjon og Lisensierte Plugins

(a) Generell Regel:

Når en kunde bestemmer seg for å flytte sin nettbutikk bort fra vår Moo Gruppen AS-plattform, er den standard prosedyren at eventuelle lisensierte plugins vil bli avinstallert som en del av migreringsprosessen. Dette gjøres for å sikre overholdelse av våre lisensavtaler og for å forhindre uautorisert bruk av pluginsene.

(b) Kundens Ansvar:

Det er kundens ansvar å informere oss om deres intensjon om å flytte sin nettbutikk. Ved varsling vil Moo Gruppen AS samarbeide med kunden for å koordinere avinstallasjonen av lisensierte plugins på en måte som minimerer forstyrrelser i kundens operasjoner.

29.3 

Alternative Løsninger

Moo Gruppen AS kan tilby alternative løsninger eller anbefalinger for å erstatte funksjonaliteten til lisensierte plugins med ikke-lisensierte alternativer eller egendefinerte integrasjoner, der dette er mulig. Disse løsningene vil bli diskutert og avtalt under migreringsprosessen.

29.4 

Data og Innhold

Kunden må sikre at eventuelle data, innhold eller konfigurasjoner assosiert med de lisensierte pluginsene er ordentlig sikkerhetskopiert eller migrert som en del av den samlede nettbutikk migreringsprosessen.

29.5 ​​

Overholdelse av Lisensavtaler

Kunder forventes å overholde eventuelle lisensavtaler og vilkår knyttet til tredjeparts plugins, inkludert de som tilbys av Moo Gruppen AS. Manglende overholdelse kan resultere i ekstra gebyrer, rettslige tiltak eller andre nødvendige tiltak.

Denne policyen er på plass for å beskytte immaterielle rettigheter og lisensavtaler knyttet til våre proprietære plugins.

30. Ingen Fraskrivelse

I vårt engasjement for å opprettholde vilkårene og betingelsene som styrer våre tjenester, har vi inkludert en ‘Ingen Fraskrivelse’-bestemmelse. Denne bestemmelsen er på plass for å understreke at eventuell svikt eller forsinkelse fra vår side i å utøve en spesiell rettighet eller rettsmiddel ikke utgjør en fraskrivelse av den rettigheten eller rettsmiddelet.

Vi ønsker å sikre at våre kunder forstår at selv om vi ikke umiddelbart håndhever en spesifikk bestemmelse, betyr det ikke at vi har gitt avkall på vår rett til å håndheve den i fremtiden. Denne ‘Ingen Fraskrivelse’-klausulen understreker vår intensjon om å konsekvent og rettferdig holde oss til vilkårene i vår avtale.

Vi setter pris på din forståelse for viktigheten av denne bestemmelsen, da den bidrar til å opprettholde integriteten i vårt kontraktsforhold. Den gjenspeiler vår dedikasjon til åpenhet og vårt løfte om å gi deg den høyeste standarden av service.

31. Databehandlingsavtale (DPA)

Hos Moo Gruppen AS setter vi stor pris på databeskyttelse og personvern. Databehandlingsavtalen (DPA), som er en grunnleggende del av våre Vilkår og Betingelser, beskriver forpliktelsene og pliktene med hensyn til håndtering av personopplysninger på vegne av våre brukere. I vår rolle som Behandler forplikter vi oss til å implementere strenge sikkerhetsprotokoller for å beskytte enhver personlig identifiserbar informasjon som samles inn, behandles eller overføres via vår plattform. Denne avtalen skisserer vår overholdelse av relevante personvernlover, og garanterer åpenhet, hemmelighold og ansvarlighet i alle databehandlingsaktiviteter. Gjennom bruk av våre tjenester viser brukerne sin anerkjennelse og samtykke til betingelsene beskrevet i denne DPA, dermed styrker vi vår dedikasjon til å opprettholde de høyeste nivåer av personvern og sikkerhet.

32. Kunderespons for feilretting

Moo Gruppen AS’s manglende håndheving av noen del av disse vilkårene utgjør ikke en frafall av Moo Gruppen AS’s rett til senere å håndheve den eller noen annen del av disse vilkårene.

32.1

Feilmelding

Når en kunde støter på en feil eller problem med Moo Gruppen AS’s tjeneste, er de pålagt å umiddelbart melde fra til selskapets kundestøtteteam skriftlig eller via de angitte kommunikasjonskanalene. Det er viktig å sjekke e-postene dine, inkludert søppelpost.

32.2

Hastighetsoptimalisering for nettsteder og nettbutikker

Moo Gruppen AS anerkjenner viktigheten av hastighet for nettsteder og nettbutikker, og dens innvirkning på brukeropplevelsen. Hastigheten til nettsteder og nettbutikker kan påvirkes av ulike faktorer som API-forespørsler, tunge bilder, serverytelse og serverkapasitet. Å håndtere disse problemene kan kreve optimaliseringsstrategier som inkluderer cache-optimalisering, bildekomprimering, serveroppgraderinger eller løsning av plugin-inkompatibiliteter.

Vennligst merk at all arbeid relatert til hastighetsoptimalisering, inkludert diagnose og implementering av løsninger, er en fakturerbar tjeneste. Klienter vil være ansvarlige for kostnadene knyttet til disse tjenestene for å forbedre ytelsen til deres digitale plattformer.

32.3

Innledende 30-dagers løsningsperiode

Etter å ha mottatt en gyldig feilmelding, forplikter selskapet seg til å gjøre rimelige anstrengelser for å undersøke og løse den rapporterte feilen innen en periode på 30 dager.

32.4

Kundens samarbeidsevne

I løpet av løsningsperioden samtykker kunden i å samarbeide ved å gi eventuell ekstra informasjon, tilbakemelding eller testing som selskapet rimelig anmoder om for å akselerere løsningsprosessen.

32.5

Kommunikasjonsplikt

Dersom selskapet mener at de har løst feilen vellykket, men ikke mottar noen respons eller bekreftelse fra kunden innenfor en rimelig periode (f.eks. 10 virkedager) etter at løsningen eller rettingen er blitt levert, vil følgende trinn gjelde: Kunden samtykker i å svare raskt på all kommunikasjon fra Moo Gruppen AS angående feilretting, og unnlatt å gjøre det kan føre til suspensjon eller oppsigelse av tjenestene.

 • Selskapets Varsel: Selskapet vil varsle kunden om sin tro på at feilen er blitt løst og be om bekreftelse på løsningen.
 • Kundens svar: Kunden er pålagt å svare raskt og bekrefte om feilen faktisk er blitt løst eller om problemet fortsatt vedvarer.

32.6

Forlengelse av løsningsperioden

Dersom kunden bekrefter at feilen ikke er løst eller unnlater å svare innenfor en angitt periode (f.eks. 10 virkedager), vil løsningsperioden bli forlenget med ytterligere 20 dager eller en rimelig varighet som avtales av begge parter.

32.7

Feilløsning / Problem løsning

Selskapet vil gjøre ytterligere anstrengelser for å løse feilen i løpet av den utvidede perioden, og kunden samtykker i å gi tilbakemeldinger og samarbeide etter behov.

32.8

Løsninger utover den forlengede perioden

Hvis kunden fortsetter å oppleve feilen etter den utvidede løsningsperioden, er begge parter enige om å delta i seriøse diskusjoner for å utforske alternative løsninger eller tiltak.

Denne klausulen har til hensikt å sikre at både selskapet og kunden aktivt deltar i feilrettingsprosessen, fremmer kommunikasjon og samarbeid. Den tillater også en strukturert tilnærming til å håndtere situasjoner der kunder ikke svarer raskt eller bekrefter løsningen på rapporterte feil.

33. Definisjoner

33.1

Følgende termer er definert som følger i disse vilkårene og betingelsene for Moo Gruppen AS:

 • Kontraktsfirma” refererer til hvert kontrahert selskap som har inngått en juridisk bindende kontrakt med Moo Gruppen AS for å etterleve underleverandører.
 • Moo Gruppen” henviser til Moo Gruppen AS. Det er Norges ledende SaaS-organisasjon, registreringsnummer: 21 56 66 11, og adresse: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo.
 • Konfidensiell informasjon” refererer til all informasjon som er avslørt muntlig eller skriftlig av en part til den andre.

(a) fortrolig; eller 

(b) av natur konfidensiell (uansett om det er merket “konfidensielt” skriftlig eller ikke);

 • Kontrakt” refererer til kontrakten inngått mellom kunden og Moo Gruppen AS på datoen Moo Gruppen AS informerte kunden via e-post om at den Registrerte Kontoen ble opprettet, disse tjenestevilkårene, som endres fra tid til annen, og eventuelle andre dokumenter som er innlemmet ved henvisning;
 • Opplysende Part” er definert i klausul 11.1;
 • GDPR” refererer til Forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og fri bevegelse av slike data.
 • Insolvens” inntreffer, med hensyn til en Part, når:

(a) i tillit; eller

(b) av naturen konfidensiell (enten merket som “konfidensiell” skriftlig eller ikke);

(c) personen er ute av stand til å betale gjelden når den forfaller;

(d) forpliktelser som har besittelse av, eller utlegg, vedlegg eller annen prosess som pålegger eller håndhever, en del av den partens forpliktelser, eiendeler, rettigheter eller inntekter;

(e) Det er foreslått, med hensyn til den parten, at det skal fremmes en frivillig avtale med kreditorer i henhold til gjeldende lov eller at det skal foreslås en forlik eller avtale med kreditorer i henhold til gjeldende lov med hensyn til den parten.

(vi) inntreden av omstendigheter som svarer til (a) til (e) ovenfor i henhold til lover og tilhørende rettspraksis og praksis som gjelder for den parten (hvis (a) til (e) ovenfor ikke gjelder for den parten);

 • Immaterielle rettigheter” refererer til alle patenter, varemerker, tjenestemerker, opphavsrett og relaterte rettigheter, domenenavn, opphavsrett, designrettigheter, database-rettigheter, topografiske rettigheter og alle andre lignende eiendomsrettigheter, enten de er registrerte eller uregistrerte, inkludert alle søknader (eller rettigheter til å søke) om fornyelse eller utvidelse av slike rettigheter, og alle tilsvarende eller tilsvarende rettigheter eller former for beskyttelse som eksisterer eller vil eksistere nå eller i fremtiden i en gitt jurisdiksjon.
 • Underleverandør” betyr Moo Gruppen ASs databehandler, som er bundet av selskapets regler (som definert i GDPR);
 • Mottakende Part” har betydningen som gis i klausul 11.1;
 • Registrert Konto” betyr kontoen som er registrert i kundens navn for bruk av tjenestene;
 • Representanter” for kunden betyr deres ansatte, ledere, direktører, agenter, juridiske rådgivere, revisorer og underleverandører; og med hensyn til Moo Gruppen AS, betyr det dets tilknyttede selskaper og de ansatte, offiserer, direktører, agenter, juridiske rådgivere, revisorer og underleverandører til Moo Gruppen AS og dets tilknyttede selskaper;
 • Tjenester” betyr tjenester knyttet til outsourcing, tilpasset utvikling av WordPress, tilpasset utvikling av Magento 2, UX-design, osv.
 • Standard Contractual Clauses” betyr enten (i) der Moo Gruppen AS i henhold til tjenesteavtalen er bestemt for å opptre som en databehandler på vegne av kunden, “Standard Contractual Clauses (Processors)” (utstedt av Europakommisjonen i henhold til beslutning C (2010) 593); eller (ii) der utvikleren i henhold til avtalen er bestemt for å opptre som en behandlingsansvarlig, “Standard Contractual Clauses (Controller (set II)” (utstedt av Europakommisjonen i henhold til beslutning 2004/915/EF).
 • Tredjeparts personopplysninger” betyr personopplysninger som gjelder kunder og, i den grad slike opplysninger mottas av Moo Gruppen AS som følge av bruken av tjenestene, opplysninger som gjelder kundens ansatte og annet personell – nåværende, tidligere og potensielle;
 • Bruker” betyr en person som er autorisert av kunden til å bruke tjenestene; og denne betegnelsen kan inkludere klienter, ansatte, annet personell, konsulenter, entreprenører og agenter for klienten;
 • Webside” refererer til Moo Gruppen AS sin nettside som er lokalisert på ybedigital.no, samt eventuelle etterfølgere eller tilknyttede nettsteder utpekt av Moo Gruppen AS. Disse uttrykkene skal tolkes som følger:

(a) Betegnelsene “behandlingsansvarlig”, “databehandler”, “personopplysninger”, “behandling” og “behandlingsaktivitet” er definert i samsvar med Personvernloven (eller tilsvarende norsk lov for kunder som er registrert i Norge); og

(b) Hvert uttrykk innført med “inkludert” skal tolkes som illustrerende og skal ikke begrense betydningen av ordene som følger etter et slikt uttrykk.

Enhver henvisning i kontrakten til en lov eller bestemmelse i loven, inkludert underordnet lovgivning, omfatter loven eller bestemmelsen slik den er endret, utvidet eller erstattet fra tid til annen. Med mindre annet uttrykkelig er angitt, hvis det er inkonsistens eller konflikt mellom de ulike komponentene i kontrakten, vil disse tjenestevilkårene ha forrang i den grad det er slike inkonsekvenser eller konflikter.

Moo Gruppen AS

Organisasjonsnummer: 917021384

Forretningsadresse: Industriveien 6
1461 LØRENSKOG

E-post: post@moogruppen.no